Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Một sự sai lầm trầm trọng trong sách An Encylopedia của Ronal H Bayer: Tên Nguyễn Thái Học đổi thành Hồ Chí Minh năm 1943

Một đoạn sách của tác giả Ronald H. Bayor, cuốn An Encylopedia of the Newest Americans, phần cuối của trang 2233 có một đoạn:
“As a result of France’s ruthless rule, there were continuous armed rebellions throughout the country. These rebellions were led by different members of different social groups, including scholars and officials. Their goals were to defeat the French government and to achieve independence for Vietnam. The most significant of these rebellions was the Revolutionary Youth Movement in 1925 by Nguyen Thai Hoc, who later changed his name to Ho Chi Minh in 1943.”.

Dịch: “kết quả của luật lệ tàn nhẫn của Pháp, đã có nhiều tổ chức vũ trang liên tục nổi loạn xẩy ra khắp nước. Những cuộc nổi loạn này được lãnh đạo bởi nhiều thành viên khác nhau của những tổ chức xã hội khác nhau, bao gồm những thành phần học thức và quan chức. Mục tiêu của họ là đánh bại nhà nước cai trị Pháp để giành độc lập cho Việt Nam. Quan trọng nhất trong những cuộc nổi loạn là Cuộc Cách Mạng của những người trẻ vào năm 1925 bởi Nguyễn Thái Học, người mà sau này đổi tên là Hồ Chí Minh vào năm 1943”

Rõ ràng đây là một sự “sai lầm trầm trọng” của Ronald H. Bayor, xuyên tạc sự thật lịch sử, viết  “Encylopedia” mà không nghiên cứu đến những phần căn bản.

Lê Thành Nhân

htttp://www.vietquoc.org

Please follow and like us: