Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tổ Chức VNQDĐ

Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ) sinh hoạt theo hình thức dân chủ gồm ba cơ chế Trung Ương lãnh đạo: Hội Đồng Chấp Hành, Hội Đồng Đại Biểu và Hội Đồng Giám Sát bên cạnh có Hội Đồng Lãnh Đạo và Hội Đồng Nguyên Lão được đại biểu từ các tiểu bang Hoa Kỳ, Canada, châu Âu, châu Úc, châu Á bầu vào cương vị lãnh đạo Đảng nhiệm kỳ 2016-2020 vào ngày 2 tháng 4 năm 2016:

Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương:

Chủ tịch: Ông Lê Thành Nhân

Hội Đồng Đại Biểu Trung Ương:

Chủ Tịch: Ông Trần Tử Thanh

Hội Đồng Giám Sát Trung Ương:

Chủ Tịch: Ông Lê Quốc Việt

Hội Đồng Lãnh Đạo:

Gồm các ông: Lê Thành Nhân, Trần Tử Thanh, Lê Quốc Việt, Nguyễn Hồng Dũng, Phan Thanh Châu, Trần Minh Vũ, Lê Trung Khương, Trần Việt Đạo, Nguyễn Thiên Vân.