Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Chín Bình Luận về Đảng Cộng Sản (Cửu bình 8)

Chín Bình Luận Đảng Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ) còn gọi tắt là Cửu Bình (Cửu là 9, và Bình là bình luận) nhìn lại những hành động của đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) không có gì khác cả, có khác chăng đảng CSVN học thuộc bài “người thầy vĩ đại Trung Cộng” rồi biến chế một cách độc ác và lưu manh hơn… chúng tôi lần lượt đăng 9 bài bình luận đảng Cộng Sản để các bạn trẻ trong và ngoài nước biết rõ bộ mặt thật của đảng Cộng Sản.
Hiện nay mô hình của CSVN là khuôn đúc của đảng CSTQ, những gì CSTQ làm hôm nay thì 5 hoặc 10 năm sau CSVN sẽ thực hiện với những độc ác của chính nó. Cửu Bình là một tài liệu rất có giá trị lột trần bộ mặt thật của những chế độ Cộng Sản.
Bài 8: B
ản chất tà giáo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Chín Bình Luận về Đảng Cộng Sản (Cửu bình 7)

Chín Bình Luận Đảng Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ) còn gọi tắt là Cửu Bình (Cửu là 9, và Bình là bình luận) nhìn lại những hành động của đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) không có gì khác cả, có khác chăng đảng CSVN học thuộc bài “người thầy vĩ đại Trung Cộng” rồi biến chế một cách độc ác và lưu manh hơn… chúng tôi lần lượt đăng 9 bài bình luận đảng Cộng Sản để các bạn trẻ trong và ngoài nước biết rõ bộ mặt thật của đảng Cộng Sản.
Hiện nay mô hình của CSVN là khuôn đúc của đảng CSTQ, những gì CSTQ làm hôm nay thì 5 hoặc 10 năm sau CSVN sẽ thực hiện với những độc ác của chính nó. Cửu Bình là một tài liệu rất có giá trị lột trần bộ mặt thật của những chế độ Cộng Sản.
Bài 7: ĐCSTQ, một lịch sử đầy giết chóc. [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Chín Bình Luận về Đảng Cộng Sản (Cửu bình 6)

Chín Bình Luận Đảng Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ) còn gọi tắt là Cửu Bình (Cửu là 9, và Bình là bình luận) nhìn lại những hành động của đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) không có gì khác cả, có khác chăng đảng CSVN học thuộc bài “người thầy vĩ đại Trung Cộng” rồi biến chế một cách độc ác và lưu manh hơn… chúng tôi lần lượt đăng 9 bài bình luận đảng Cộng Sản để các bạn trẻ trong và ngoài nước biết rõ bộ mặt thật của đảng Cộng Sản.
Hiện nay mô hình của CSVN là khuôn đúc của đảng CSTQ, những gì CSTQ làm hôm nay thì 5 hoặc 10 năm sau CSVN sẽ thực hiện với những độc ác của chính nó. Cửu Bình là một tài liệu rất có giá trị lột trần bộ mặt thật của những chế độ Cộng Sản.
Bài 6: ĐCSTQ Phá Hoại Văn Hóa Dân Tộc [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Chín Bình Luận về Đảng Cộng Sản (Cửu bình 5)

Chín Bình Luận Đảng Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ) còn gọi tắt là Cửu Bình (Cửu là 9, và Bình là bình luận) nhìn lại những hành động của đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) không có gì khác cả, có khác chăng đảng CSVN học thuộc bài “người thầy vĩ đại Trung Cộng” rồi biến chế một cách độc ác và lưu manh hơn… chúng tôi lần lượt đăng 9 bài bình luận đảng Cộng Sản để các bạn trẻ trong và ngoài nước biết rõ bộ mặt thật của đảng Cộng Sản.
Hiện nay mô hình của CSVN là khuôn đúc của đảng CSTQ, những gì CSTQ làm hôm nay thì 5 hoặc 10 năm sau CSVN sẽ thực hiện với những độc ác của chính nó. Cửu Bình là một tài liệu rất có giá trị lột trần bộ mặt thật của những chế độ Cộng Sản.
Bài 5: Giang Trạch Dân và ĐCSTQ cấu kết nhau đàn áp Pháp Luân Công [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Chín Bình Luận về Đảng Cộng Sản (Cửu bình 4)

Chín Bình Luận Đảng Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ) còn gọi tắt là Cửu Bình (Cửu là 9, và Bình là bình luận) nhìn lại những hành động của đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) không có gì khác cả, có khác chăng đảng CSVN học thuộc bài “người thầy vĩ đại Trung Cộng” rồi biến chế một cách độc ác và lưu manh hơn… chúng tôi lần lượt đăng 9 bài bình luận đảng Cộng Sản để các bạn trẻ trong và ngoài nước biết rõ bộ mặt thật của đảng Cộng Sản.
Hiện nay mô hình của CSVN là khuôn đúc của đảng CSTQ, những gì CSTQ làm hôm nay thì 5 hoặc 10 năm sau CSVN sẽ thực hiện với những độc ác của chính nó. Cửu Bình là một tài liệu rất có giá trị lột trần bộ mặt thật của những chế độ Cộng Sản.
Bài 4: Đảng Cộng Sản, một lực lượng phản vũ trụ [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Chín Bình Luận về Đảng Cộng Sản (Cửu bình 3)

Chín Bình Luận Đảng Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ) còn gọi tắt là Cửu Bình (Cửu là 9, và Bình là bình luận) nhìn lại những hành động của đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) không có gì khác cả, có khác chăng đảng CSVN học thuộc bài “người thầy vĩ đại Trung Cộng” rồi biến chế một cách độc ác và lưu manh hơn… chúng tôi lần lượt đăng 9 bài bình luận đảng Cộng Sản để các bạn trẻ trong và ngoài nước biết rõ bộ mặt thật của đảng Cộng Sản.
Hiện nay mô hình của CSVN là khuôn đúc của đảng CSTQ, những gì CSTQ làm hôm nay thì 5 hoặc 10 năm sau CSVN sẽ thực hiện với những độc ác của chính nó. Cửu Bình là một tài liệu rất có giá trị lột trần bộ mặt thật của những chế độ Cộng Sản.
Bài 3: Chính Quyền Bạo Lực Của Đảng Cộng Sản Trung Quốc [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Chín Bình Luận về Đảng Cộng Sản (Cửu bình 2)

Chín Bình Luận Đảng Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ) còn gọi tắt là Cửu Bình (Cửu là 9, và Bình là bình luận) nhìn lại những hành động của đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) không có gì khác cả, có khác chăng đảng CSVN học thuộc bài “người thầy vĩ đại Trung Cộng” rồi biến chế một cách độc ác và lưu manh hơn… chúng tôi lần lượt đăng 9 bài bình luận đảng Cộng Sản để các bạn trẻ trong và ngoài nước biết rõ bộ mặt thật của đảng Cộng Sản.
Hiện nay mô hình của CSVN là khuôn đúc của đảng CSTQ, những gì CSTQ làm hôm nay thì 5 hoặc 10 năm sau CSVN sẽ thực hiện với những độc ác của chính nó. Cửu Bình là một tài liệu rất có giá trị lột trần bộ mặt thật của những chế độ Cộng Sản.
Bài 2: Đảng Cộng Sản Trung Quốc Xuất Sinh Như Thế Nào? [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Chín Bình Luận về Đảng Cộng Sản (Cửu bình 1)

Chín Bình Luận Đảng Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ) còn gọi tắt là Cửu Bình (Cửu là 9, và Bình là bình luận) nhìn lại những hành động của đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) không có gì khác cả, có khác chăng đảng CSVN học thuộc bài “người thầy vĩ đại Trung Cộng” rồi biến chế một cách độc ác và lưu manh hơn… chúng tôi lần lượt đăng 9 bài bình luận đảng Cộng Sản để các bạn trẻ trong và ngoài nước biết rõ bộ mặt thật của đảng Cộng Sản.
Hiện nay mô hình của CSVN là khuôn đúc của đảng CSTQ, những gì CSTQ làm hôm nay thì 5 hoặc 10 năm sau CSVN sẽ thực hiện với những độc ác của chính nó. Cửu Bình là một tài liệu rất có giá trị lột trần bộ mặt thật của những chế độ Cộng Sản.
Bài 1: Đảng Cộng Sản Là Gì? [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Mười thách thức to lớn đón chờ Tân Tổng Thống Obama

o-1
Barack Obama Tân T.T. Hoa Kỳ

 

Ngay sau khi TNS Barack Obama đắc cử tổng thống, mọi người đã ký thác vào ông rất nhiều mong ước, những kỳ vọng rất lớn đã trở thành những thách thức đặt ra cho vị Tổng thống tân cử Mỹ, trải rộng từ lãnh vực kinh tế, xã hội, cho đến ngoại giao, môi trường. Giới phân tích đặc biệt chú ý đến việc cải thiện tình hình kinh tế là đầu tàu của thế giới, giải quyết hệ quả của cuộc chiến tranh Iraq, điều chỉnh đường lối ngoại giao để tôn cao trở lại uy tín của Hoa Kỳ.

[Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Chín Bình Luận về Đảng Cộng Sản (Dẫn Nhập)

Đọc 9 Bài Bình Luận Đảng Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ) còn gọi tắt là Cửu Bình (Cửu là 9, và Bình là bình luận) nhìn lại những hành động của đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) không có gì khác cả, có khác chăng đảng CSVN học thuộc bài “người thầy vĩ đại Trung Cộng” rồi biến chế một cách độc ác và lưu manh hơn… chúng tôi lần lượt đăng 9 bài bình luận đảng Cộng Sản để các bạn trẻ trong và ngoài nước biết rõ bộ mặt thật của đảng Cộng Sản.
Hiện nay mô hình của CSVN là khuôn đúc của đảng CSTQ, những gì CSTQ làm hôm nay thì 5 hoặc 10 năm sau CSVN sẽ thực hiện với những độc ác của chính nó. Cửu Bình là một tài liệu rất có giá trị lột trần bộ mặt thật của những chế độ Cộng Sản. [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Bush-Obama và những nhà đấu tranh dân chủ

Natan Sharansky, cựu tù Gulag của Cộng Sản Sô Viết, nhà hoạt động nhân quyền, nhà chính trị lỗi lạc Do Thái, nhà bình luận, và tác giả cuốn sách nổi tiếng bán chạy nhất (best seller) The Case For Democracy: The Power of Freedom to Overcome Tyranny and Terror (Tạo Dựng Nền Dân Chủ: Sức Mạnh Của Tự Do để Chiến Thắng Chính Thể Chuyên Chế và Khủng Bố. Cuốn sách trên đã ảnh hưởng và thuyết phục nhiều nhân vật lãnh đạo khối tự do (TT Bush, bà Ngoại Trưởng Rice….). Vừa qua, sau khi tân TT Barack Obama đắc cử, ông Sharansky có một bài bình luận về tự do dân giữa TT Bush và tân TT Barack Obama. Phóng viên Việt Long đài RFA tóm lược. [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Khủng Bố ở thành phố Mumbai, Ấn Độ

Hai ngày qua, tại thành phố Mumbai Ấn Độ, quân khủng bố đã mở đợt tấn công khá quy mô giết chết hằng trăm người, chiếm nhiều cứ điểm trong thành phố, chính quyền Ấn Độ phải điều động quân đội giải tỏa. Có thể nói đây là cuộc khủng bố lớn thứ nhì, sau biến cố 911 tại Hoa Kỳ. [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Thông Báo Của Giáo Xứ Thái Hà

Thông báo của Tổng Giáo Phận Hà Nội – Giáo Xứ Thái Hà về việc Toà Án (CSVN) dời ngày xét xử các nạn nhân vì công lý và sự thật ở Giáo Xứ Thái Hà. [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Sư Thích Nhật Từ ông là ai?

Trong những tháng qua đồng bào hải ngoại có tin đồn một nhà tu quốc doanh gây sóng gió tại Hải Ngoại – Thích Nhật Từ – ông là ai? [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Về Nguồn hay Về Hàng

Trong những ngày qua, Phật Giáo Hải Ngoại có những tu sỉ “về nguồn” bài dưới đây để qúy độc giả rộng đường dư luận “Về Nguồn hay Về Hàng” của Đỗ Quyên [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Thẩm định lá cờ đại nghĩa dân tộc.

Trong gần 2/3 thế kỷ, đảng CSVN bưng bít sự thật lịch sử, những gì có lợi cho sự thống trị của đảng CSVN thì họ hô hào cổ võ, đánh bóng, rao giảng…Con người sinh ra dưới chế độ CSVN bị che mắt, bịt tai, những sự thật dù có biết cũng không được nói. Học sinh, sinh viên chỉ được học những gì cộng sản cho phép, trí thức chỉ đọc những gì đảng CS cho đọc…con người sống trong chế độ Cộng Sản như con ngựa thồ bịt mắt. Nhưng con ngựa thồ ấy ngày nay đã được mở mắt vì có hệ thống internet, vì phải hội nhập vào thế giới kinh tế thị trường bắt buộc phải tiếp xúc với văn minh thế giới đó là văn minh tôn trọng sự thật. Bài của sinh viên du học Lê Trung Thành ở Đài Loan chứng tỏ anh đã mở mắt dù sinh ra trong một gia đình cộng sản, dù sống và lớn lên dưới mái trường chế độ XHCN…chúng tôi xin đăng bài sau đây của sinh viên Lê Trung Thành để qúy độc giả suy ngẫm…và hy vọng rằng trong hàng ngũ con em của những cán bộ cộng sản Việt Nam có nhiều Lê Trung Thành để đất nước sớm được tự do dân chủ [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Tương quan giáo quyền với chính quyền với chính trị…

Mời qúy độc giả đọc bài bình luận chính trị của bình luận gia Lý Đại Nguyên [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Nội Các Tương Lai Của Hoa Kỳ 20-01-2009

Thế giới đang chao đảo về kinh tế, đi đâu, buổi hội nào cũng nói đến kinh tế và mất việc làm. Trong ngày bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ, toàn thế giới ngóng chờ kết quả bầu cử, khi Obama thắng cử có người khóc vì xúc động nhớ lại thân phận của cha ông làm nô lệ “da đen” ngờ đâu ngày nay lại có người làm chủ trung tâm quyền lực cao nhất thế giới, cũng có kẻ tức giận đập bể ấm trà, bức tóc tự hỏi “tại sao vậy!”…… Trong những ngày gần đây người ta chú ý đến thành phần nội các của tân Tổng Thống có thể đem niềm hy vọng cứu nguy cho nền kinh tế hiện nay không? Mặc dù hiện nay chưa ai biết chắc 100% những nhân vật quan trọng trong nội các, nhưng sau đây 98% chắc chắn thuộc thành phân nội các của TT Barack Obama vào ngày 20 tháng 1 năm 2009. [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Giáo Sư Học Giả Vũ Ký, Đảng Viên Lão Thành VNQDĐ Qua Đời

Thành kính phân ưu lão đồng chí Việt Nam Quốc Dân Đảng Bạch Vân, tức Giáo Sư, Học Giả Vũ Ký qua đời tại Vương Quốc Bỉ (Belgium), Châu Âu ngày 14 tháng 11, năm 2008. [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Mục Thời Sự của Việt Nam Quốc Dân Đảng tháng 11/08 (3)

Chương trình phát thanh VNQDĐ:  Vào tối thứ Sáu trên radio KXMX-1190 AM, ngày 14-11-2008, Ban Phát Thanh của VNQDĐ trong chương trình phát thanh thời sự, lần này trình bày những vấn đề thời sự cuộc bầu cử Hoa Kỳ vừa rồi, và thiên tai xẩy ra trong nước (phần 3) [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Giấc Mơ Và Sức Mạnh Của Mỹ

GIẤC MƠ VÀ SỨC MẠNH  MỸ.

Trác Tuân

Giấc mơ đã trở thành hiện thực

“Nếu có ai đó vẫn đôi chút hoài nghi, không tin nước Mỹ là xứ sở của những điều không thể, không tin giấc mơ của lớp cha anh lập quốc vẫn tồn tại trong nước Mỹ thời nay, hay vẫn nghi ngờ về sức mạnh của nền dân chủ Mỹ, thì câu trả lời dành cho quý vị chính là đêm nay” [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Mục Thời Sự của Việt Nam Quốc Dân Đảng tháng 11-08 (2)

Chương trình phát thanh VNQDĐ:  Vào tối thứ Sáu trên radio KXMX-1190 AM, ngày 14-11-2008, Ban Phát Thanh của VNQDĐ trong chương trình phát thanh thời sự, lần này trình bày những vấn đề thời sự cuộc bầu cử Hoa Kỳ vừa rồi, và thiên tai xẩy ra trong nước (phần 2) [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Mục thời sự của Việt Nam Quốc Dân Đảng tháng 11/08 (1)

Chương trình phát thanh VNQDĐ:  Vào tối thứ Sáu trên radio KXMX-1190 AM, ngày 14-11-2008, Ban Phát Thanh của VNQDĐ trong chương trình phát thanh thời sự, lần này trình bày những vấn đề thời sự cuộc bầu cử Hoa Kỳ vừa rồi, và thiên tai xẩy ra trong nước (phần 1) [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Obama chọn Rahm Emanuel là Chánh Văn Phòng Bạch Ốc

Vừa mới thắng cử, Barack Obama đã nhanh chóng thành lập nội các những nhân vật quan trọng trong nội các là Chánh Văn Phòng Phủ Tổng Thống, Bộ Trưởng Tài Chánh (vì kinh tế đang bị khủng hoảng), Bộ Trưởng Ngoại Giao Bộ Trưởng Quốc Phòng…hiện nay Chánh Văn Phòng là Dân Biểu Rham Emanuel đã chính thức nhận lời. Rham Emanuel ông là ai?

Người đầu tiên trong nội bộ của chính phủ Hoa Kỳ mới là Chánh Văn Phòng Nhà Trắng (White House Chief of Staff) hay còn gọi là Chánh Văn Phòng của Phủ Tổng Thống  đây là một nhân vật quan trọng, có hai nhiệm vụ chính là quản trị nhân viên Toà Bạch Ốc và cố vấn cho tổng thống: [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Thế giới chúc mừng Tân Tổng Thống Obama

Sau khi có kết quả bầu cử, thế giới ào ạt gửi lời chúc mừng đến tân tổng thống Barack Obama

Thế giới chúc mừng tân TT Barack Obama

Dù nước Mỹ trải qua những cơn sóng gió đầy thử thách của nền tài chánh và địa ốc, kinh tế đang xuống dốc, nhưng cả thế giới vẫn còn trông đợi vào Mỹ, một anh khổng lồ vừa bị cảm mạo, nhưng không phải mắc bệnh ung thư. Cơn cảm cúm lần này của Mỹ khá nặng, sau khi bớt bệnh chắc còn ho hen một thời gian. Thế giới cũng thừa biết rằng tài nguyên dự trữ của Hoa Kỳ vẫn còn đầy, đồng Đôla vẫn còn vị thế, trong khi các tiền khác đều rung rinh. Cả thế giới đang chờ người lãnh đạo mới của của Hoa Kỳ để vực dậy khai kho dự trữ này cho mọi người được nhờ. Thầy khá thì bệnh trầm thoái kinh tế phục hồi nhanh, thầy lang băm chửa bệnh bằng “thần chú”, hứa suông thì con bệnh suy trầm kinh tế sẽ biến chứng đẩy nước Mỹ mất vị thế siêu cường, chiến lược Toàn Cầu Hóa chao đảo, đổ vỡ, thế giới loạn lạc…..
[Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail