Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Thời Sự Việt Nam

Thời Sự Việt Nam

Trí thức ”XHCN” và cựu đảng viên phê bình đảng CSVN (10)

Những văn kiện đại hội của đảng Cộng Sản Việt Nam thứ XI được nắn nót bởi những thợ viết do Bộ Chính Trị Cộng Sản Việt Nam cân nhắc, cắt cử…Nhưng CSVN vẫn dỡ trò ma tịt, lừa bịp nhân dân mà lấy tiếng “dân chủ”. Đem cái dự thảo đại hội ra cho người dân đóng góp ý kiến…Đóng góp cái gì khi nói với Cộng Sản chẳng khác gì đàn gãi tai trâu. Xin thưa, từ khi Đảng CSVN ra đời đến nay nó biến dân thành nô lệ chứ có bao giờ nó đáp ứng gì mà dân yêu cầu đâu? Xin quý vị nói rõ cho chúng tôi biết một lần, và chỉ cần một lần thôi, là có khi nào và việc gì mà đảng CSVN làm theo yêu cầu của người dân từ năm 1945 đến nay hay không?
Tuy nhiên, từng lớp trí thức suy nghĩ lâu rồi họ sẽ nhận rõ được vấn đề, con dun đạp dưới chân nó còn vùng vẫy…huống gì là con người. Lợi dụng trong việc đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại Hội thứ XI của đảng CSVN, tại Hà Nội một số trí thức đã từng là đảng viên,từng giữ chức vụ cao trong chế độ Cộng Sản có nhận xét về cái gọi là “dự thảo văn kiện Đại Hội Đảng  XI của CSVN”. Toàn bộ audio & video được quay lại tiếng nói trung thực của những người một thời theo “Bác và Đảng” – nay mở hội “đấu tố” Đảng (phần 10) [Đọc Tiếp...]

Trí thức ”XHCN” và cựu đảng viên phê bình đảng CSVN (9)

Những văn kiện đại hội của đảng Cộng Sản Việt Nam thứ XI được nắn nót bởi những thợ viết do Bộ Chính Trị Cộng Sản Việt Nam cân nhắc, cắt cử…Nhưng CSVN vẫn dỡ trò ma tịt, lừa bịp nhân dân mà lấy tiếng “dân chủ”. Đem cái dự thảo đại hội ra cho người dân đóng góp ý kiến…Đóng góp cái gì khi nói với Cộng Sản chẳng khác gì đàn gãi tai trâu. Xin thưa, từ khi Đảng CSVN ra đời đến nay nó biến dân thành nô lệ chứ có bao giờ nó đáp ứng gì mà dân yêu cầu đâu? Xin quý vị nói rõ cho chúng tôi biết một lần, và chỉ cần một lần thôi, là có khi nào và việc gì mà đảng CSVN làm theo yêu cầu của người dân từ năm 1945 đến nay hay không?
Tuy nhiên, từng lớp trí thức suy nghĩ lâu rồi họ sẽ nhận rõ được vấn đề, con dun đạp dưới chân nó còn vùng vẫy…huống gì là con người. Lợi dụng trong việc đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại Hội thứ XI của đảng CSVN, tại Hà Nội một số trí thức đã từng là đảng viên,từng giữ chức vụ cao trong chế độ Cộng Sản có nhận xét về cái gọi là “dự thảo văn kiện Đại Hội Đảng  XI của CSVN”. Toàn bộ audio & video được quay lại tiếng nói trung thực của những người một thời theo “Bác và Đảng” – Nay mở hội “đấu tố” Đảng (phần 9) [Đọc Tiếp...]

Trí thức ”XHCN” và cựu đảng viên phê bình đảng CSVN (8)

Những văn kiện đại hội của đảng Cộng Sản Việt Nam thứ XI được nắn nót bởi những thợ viết do Bộ Chính Trị Cộng Sản Việt Nam cân nhắc, cắt cử…Nhưng CSVN vẫn dỡ trò ma tịt, lừa bịp nhân dân mà lấy tiếng “dân chủ”. Đem cái dự thảo đại hội ra cho người dân đóng góp ý kiến…Đóng góp cái gì khi nói với Cộng Sản chẳng khác gì đàn gãi tai trâu. Xin thưa, từ khi Đảng CSVN ra đời đến nay nó biến dân thành nô lệ chứ có bao giờ nó đáp ứng gì mà dân yêu cầu đâu? Xin quý vị nói rõ cho chúng tôi biết một lần, và chỉ cần một lần thôi, là có khi nào và việc gì mà đảng CSVN làm theo yêu cầu của người dân từ năm 1945 đến nay hay không?
Tuy nhiên, từng lớp trí thức suy nghĩ lâu rồi họ sẽ nhận rõ được vấn đề, con dun đạp dưới chân nó còn vùng vẫy…huống gì là con người. Lợi dụng trong việc đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại Hội thứ XI của đảng CSVN, tại Hà Nội một số trí thức đã từng là đảng viên,từng giữ chức vụ cao trong chế độ Cộng Sản có nhận xét về cái gọi là “dự thảo văn kiện Đại Hội Đảng  XI của CSVN”. Toàn bộ audio & video được quay lại tiếng nói trung thực của những người một thời theo “Bác và Đảng” – Nay mở hội “đấu tố” Đảng (phần 8) [Đọc Tiếp...]

Trí thức ”XHCN” và cựu đảng viên phê bình đảng CSVN (7)

Những văn kiện đại hội của đảng Cộng Sản Việt Nam thứ XI được nắn nót bởi những thợ viết do Bộ Chính Trị Cộng Sản Việt Nam cân nhắc, cắt cử…Nhưng CSVN vẫn dỡ trò ma tịt, lừa bịp nhân dân mà lấy tiếng “dân chủ”. Đem cái dự thảo đại hội ra cho người dân đóng góp ý kiến…Đóng góp cái gì khi nói với Cộng Sản chẳng khác gì đàn gãi tai trâu. Xin thưa, từ khi Đảng CSVN ra đời đến nay nó biến dân thành nô lệ chứ có bao giờ nó đáp ứng gì mà dân yêu cầu đâu? Xin quý vị nói rõ cho chúng tôi biết một lần, và chỉ cần một lần thôi, là có khi nào và việc gì mà đảng CSVN làm theo yêu cầu của người dân từ năm 1945 đến nay hay không?
Tuy nhiên, từng lớp trí thức suy nghĩ lâu rồi họ sẽ nhận rõ được vấn đề, con dun đạp dưới chân nó còn vùng vẫy…huống gì là con người. Lợi dụng trong việc đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại Hội thứ XI của đảng CSVN, tại Hà Nội một số trí thức đã từng là đảng viên,từng giữ chức vụ cao trong chế độ Cộng Sản có nhận xét về cái gọi là “dự thảo văn kiện Đại Hội Đảng  XI của CSVN”. Toàn bộ audio & video được quay lại tiếng nói trung thực của những người một thời theo “Bác và Đảng” – Nay mở hội “đấu tố” Đảng (phần 7) [Đọc Tiếp...]

Trí thức ”XHCN” và cựu đảng viên phê bình đảng CSVN (6)

Những văn kiện đại hội của đảng Cộng Sản Việt Nam thứ XI được nắn nót bởi những thợ viết do Bộ Chính Trị Cộng Sản Việt Nam cân nhắc, cắt cử…Nhưng CSVN vẫn dỡ trò ma tịt, lừa bịp nhân dân mà lấy tiếng “dân chủ”. Đem cái dự thảo đại hội ra cho người dân đóng góp ý kiến…Đóng góp cái gì khi nói với Cộng Sản chẳng khác gì đàn gãi tai trâu. Xin thưa, từ khi Đảng CSVN ra đời đến nay nó biến dân thành nô lệ chứ có bao giờ nó đáp ứng gì mà dân yêu cầu đâu? Xin quý vị nói rõ cho chúng tôi biết một lần, và chỉ cần một lần thôi, là có khi nào và việc gì mà đảng CSVN làm theo yêu cầu của người dân từ năm 1945 đến nay hay không?
Tuy nhiên, từng lớp trí thức suy nghĩ lâu rồi họ sẽ nhận rõ được vấn đề, con dun đạp dưới chân nó còn vùng vẫy…huống gì là con người. Lợi dụng trong việc đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại Hội thứ XI của đảng CSVN, tại Hà Nội một số trí thức đã từng là đảng viên,từng giữ chức vụ cao trong chế độ Cộng Sản có nhận xét về cái gọi là “dự thảo văn kiện Đại Hội Đảng  XI của CSVN”. Toàn bộ audio & video được quay lại tiếng nói trung thực của những người một thời theo “Bác và Đảng” – Nay mở hội “đấu tố” Đảng (phần 6) [Đọc Tiếp...]

Trí thức ”XHCN” và cựu đảng viên phê bình đảng CSVN (4)

Những văn kiện đại hội của đảng Cộng Sản Việt Nam thứ XI được nắn nót bởi những thợ viết do Bộ Chính Trị Cộng Sản Việt Nam cân nhắc, cắt cử…Nhưng CSVN vẫn dỡ trò ma tịt, lừa bịp nhân dân mà lấy tiếng “dân chủ”. Đem cái dự thảo đại hội ra cho người dân đóng góp ý kiến…Đóng góp cái gì khi nói với Cộng Sản chẳng khác gì đàn gãi tai trâu. Xin thưa, từ khi Đảng CSVN ra đời đến nay nó biến dân thành nô lệ chứ có bao giờ nó đáp ứng gì mà dân yêu cầu đâu? Xin quý vị nói rõ cho chúng tôi biết một lần, và chỉ cần một lần thôi, là có khi nào và việc gì mà đảng CSVN làm theo yêu cầu của người dân từ năm 1945 đến nay hay không?
Tuy nhiên, từng lớp trí thức suy nghĩ lâu rồi họ sẽ nhận rõ được vấn đề, con dun đạp dưới chân nó còn vùng vẫy…huống gì là con người. Lợi dụng trong việc đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại Hội thứ XI của đảng CSVN, tại Hà Nội một số trí thức đã từng là đảng viên,từng giữ chức vụ cao trong chế độ Cộng Sản có nhận xét về cái gọi là “dự thảo văn kiện Đại Hội Đảng  XI của CSVN”. Toàn bộ audio & video được quay lại tiếng nói trung thực của những người một thời theo “Bác và Đảng” – Nay mở hội “đấu tố” Đảng  (phần 4) [Đọc Tiếp...]

Trí thức ”XHCN” và cựu đảng viên phê bình đảng CSVN (3)

Những văn kiện đại hội của đảng Cộng Sản Việt Nam thứ XI được nắn nót bởi những thợ viết do Bộ Chính Trị Cộng Sản Việt Nam cân nhắc, cắt cử…Nhưng CSVN vẫn dỡ trò ma tịt, lừa bịp nhân dân mà lấy tiếng “dân chủ”. Đem cái dự thảo đại hội ra cho người dân đóng góp ý kiến…Đóng góp cái gì khi nói với Cộng Sản chẳng khác gì đàn gãi tai trâu. Xin thưa, từ khi Đảng CSVN ra đời đến nay nó biến dân thành nô lệ chứ có bao giờ nó đáp ứng gì mà dân yêu cầu đâu? Xin quý vị nói rõ cho chúng tôi biết một lần, và chỉ một lần thôi, là có khi nào và việc gì mà đảng CSVN làm theo yêu cầu của người dân từ năm 1945 đến nay hay chưa?
Tuy nhiên, từng lớp trí thức suy nghĩ lâu rồi họ sẽ nhận rõ được vấn đề, con dun đạp dưới chân nó còn vùng vẫy…huống gì là con người. Lợi dụng trong việc đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại Hội thứ XI của đảng CSVN, tại Hà Nội một số trí thức đã từng là đảng viên,từng giữ chức vụ cao trong chế độ Cộng Sản có nhận xét về cái gọi là “dự thảo văn kiện Đại Hội Đảng  XI của CSVN”. Toàn bộ audio & video được quay lại tiếng nói trung thực của những người một thời theo “Bác và Đảng” – Nay mở hội “đấu tố” Đảng  (phần 3) [Đọc Tiếp...]

Trí thức ”XHCN” và cựu đảng viên phê bình đảng CSVN (2)

Những văn kiện đại hội của đảng Cộng Sản Việt Nam thứ XI được nắn nót bởi những thợ viết do Bộ Chính Trị Cộng Sản Việt Nam cân nhắc, cắt cử…Nhưng CSVN vẫn dỡ trò ma tịt, lừa bịp nhân dân mà lấy tiếng “dân chủ”. Đem cái dự thảo đại hội ra cho người dân đóng góp ý kiến…Đóng góp cái gì khi nói với Cộng Sản chẳng khác gì đàn gãi tai trâu. Xin thưa, từ khi Đảng CSVN ra đời đến nay nó biến dân thành nô lệ chứ có bao giờ nó đáp ứng gì mà dân yêu cầu đâu? Xin quý vị nói rõ cho chúng tôi biết một lần, và chỉ một lần thôi, là có khi nào và việc gì mà đảng CSVN làm theo yêu cầu của người dân từ năm 1945 đến nay hay chưa?
Tuy nhiên, từng lớp trí thức suy nghĩ lâu rồi họ sẽ nhận rõ được vấn đề, con dun đạp dưới chân nó còn vùng vẫy…huống gì là con người. Lợi dụng trong việc đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại Hội thứ XI của đảng CSVN, tại Hà Nội một số trí thức đã từng là đảng viên,từng giữ chức vụ cao trong chế độ Cộng Sản có nhận xét về cái gọi là “dự thảo văn kiện Đại Hội Đảng  XI của CSVN”. Toàn bộ audio & video được quay lại tiếng nói trung thực của những người một thời theo “Bác và Đảng” – Nay mở hội “đấu tố” Đảng  (Phần 2) [Đọc Tiếp...]

Trí thức ”XHCN” và cựu đảng viên phê bình đảng CSVN (1)

Những văn kiện đại hội của đảng Cộng Sản Việt Nam thứ XI được nắn nót bởi những thợ viết do Bộ Chính Trị Cộng Sản Việt Nam cân nhắc, cắt cử…Nhưng CSVN vẫn dỡ trò ma tịt, lừa bịp nhân dân mà lấy tiếng “dân chủ”. Đem cái dự thảo đại hội ra cho người dân đóng góp ý kiến…Đóng góp cái gì khi nói với Cộng Sản chẳng khác gì đàn gãi tai trâu. Xin thưa, từ khi Đảng CSVN ra đời đến nay nó biến dân thành nô lệ chứ có bao giờ nó đáp ứng gì mà dân yêu cầu đâu? Xin quý vị nói rõ cho chúng tôi biết một lần, và chỉ một lần thôi, là có khi nào và việc gì mà đảng CSVN làm theo yêu cầu của người dân từ năm 1945 đến nay hay không?
Tuy nhiên, từng lớp trí thức suy nghĩ lâu rồi họ sẽ nhận rõ được vấn đề, con dun đạp dưới chân nó còn vùng vẫy…huống gì là con người. Lợi dụng trong việc đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại Hội thứ XI của đảng CSVN, tại Hà Nội một số trí thức đã từng là đảng viên,từng giữ chức vụ cao trong chế độ Cộng Sản có nhận xét về cái gọi là “dự thảo văn kiện Đại Hội Đảng  XI của CSVN”. Toàn bộ audio & video được quay lại tiếng nói trung thực của những người một thời theo “Bác và Đảng” – Nay mở hội “đấu tố” Đảng (Phần 1) [Đọc Tiếp...]

Trí thức ”XHCN” và cựu đảng viên phê bình đảng CSVN (5)

Những văn kiện đại hội của đảng Cộng Sản Việt Nam thứ XI được nắn nót bởi những thợ viết do Bộ Chính Trị Cộng Sản Việt Nam cân nhắc, cắt cử…Nhưng CSVN vẫn dỡ trò ma tịt, lừa bịp nhân dân mà lấy tiếng “dân chủ”. Đem cái dự thảo đại hội ra cho người dân đóng góp ý kiến…Đóng góp cái gì khi nói với Cộng Sản chẳng khác gì đàn gãi tai trâu. Xin thưa, từ khi Đảng CSVN ra đời đến nay nó biến dân thành nô lệ chứ có bao giờ nó đáp ứng gì mà dân yêu cầu đâu? Xin quý vị nói rõ cho chúng tôi biết một lần, và chỉ một lần thôi, là có khi nào và việc gì mà đảng CSVN làm theo yêu cầu của người dân từ năm 1945 đến nay hay chưa?
Tuy nhiên, từng lớp trí thức suy nghĩ lâu rồi họ sẽ nhận rõ được vấn đề, con dun đạp dưới chân nó còn vùng vẫy…huống gì là con người. Lợi dụng trong việc đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại Hội thứ XI của đảng CSVN, tại Hà Nội một số trí thức đã từng là đảng viên,từng giữ chức vụ cao trong chế độ Cộng Sản có nhận xét về cái gọi là “dự thảo văn kiện Đại Hội Đảng  XI của CSVN”. Toàn bộ audio & video được quay lại tiếng nói trung thực của những người một thời theo “Bác và Đảng” –  nay mở hội “đấu tố” Đảng (phần 5) [Đọc Tiếp...]

Sinh Viên Biểu Tình Ở Huế sáng 02-01-2011

Một nguồn tin trong nước gửi ra sáng nay là sinh viên ở Huế xuống đường biểu tình lúc sáng sớm ngày Chủ Nhật 02/01/2011 [Đọc Tiếp...]

Hết Thuốc Chữa

Một bài viết trên các diễn đàn Internet “Hết Thuốc Chữa!” tức nói về Cộng Sản Việt Nam không còn phương thuốc nào để chữa nữa…khi không còn thuốc chữa thì chỉ chờ ngày chết. [Đọc Tiếp...]

Tìm hiểu trò miễn Visa cho người Việt tỵ nạn của Việt Cộng

Việt Cộng miễn cấp Visa nhập cảnh cho người Việt tị nạn nước ngoài, nhưng muốn điều miễn này thì phải khai lý lịch ba đời và chấp nhận là công dân nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và bị hành xử bởi luật rừng của Việt Cộng….mời qúy vị đọc hai bài dưới đây và tìm hiểu thêm sự việc có nên về Việt Nam nữa hay không? [Đọc Tiếp...]

Việt Cộng nằm vùng: ai? ở đâu?

Câu chuyện dưới đây, các người đấu tranh chống cộng nên đọc để làm hành trang kinh nghiệm kẻ nằm vùng tại hải ngoại, trong các đảng chính trị, cộng đồng và các hội đoàn…. [Đọc Tiếp...]

Công dân Vi Toàn Nghĩa “tát vào mặt” Nguyễn Tấn Dũng!

Khước từ vai trò lãnh đạo của thủ tướng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, kỹ sư Vi Toàn Nghĩa đã nói: “thứ nhất Nguyễn Tấn Dũng thiếu đạo đức, thứ hai thiếu trí tuệ và thứ ba là tham lam vô độ”….. [Đọc Tiếp...]

Vụ Án Cồn Dầu – Đà Nẵng

Những tin tức loan truyền về vụ nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đàn áp giáo xứ Cồn Dầu càng ngày càng lan rộng. Một giáo xứ lâu đời ở Giáo phận Đà Nẵng đã làm đạo hữu Thiên Chúa Giáo và những người quan tâm đến công lý và sự thật không thể bình tâm ngồi yên. Nhiều tiếng nói đã cất lên, nhiều động tác không chỉ ở trong nước mà cả bên kia bờ đại dương đã và đang được có phản ứng tích cực lên án nhà cầm quyền đàn áp tôn giáo một cách thô bạo. Sự việc không những lan rộng đến người dân trong và ngoài nước mà còn cả những dân biểu của Hoa Kỳ đã phải lưu tâm tới vùng đất xa xôi và khuất nẻo: Cồn Dầu.

Sáng nay “vụ án Cồn Dầu” vẫn bị nhà cầm quyền CộngSản Việt Nam  đem ra xét xử bất chấp luật lệ và phản ứng của người dân [Đọc Tiếp...]

Mỹ-ASEAN ra thông báo chung ngày 24/10/2010

Ngày 24/10/2010 Hội Nghị Thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ vá các nước ASIAN tại New York đã ra một thông báo chung, dưới đây là những điểm trong nội dung thông báo chung Mỹ-ASEAN [Đọc Tiếp...]

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO (17/10/2010) của VNQDĐ

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO

TẠI DIỄN ĐÀN VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG PALTALK
Chủ Nhật ngày 17/10/2010

Kính mời quý đồng hương, chiến hữu, thân hữu cùng toàn thể đảng viên VNQDĐ tham dự buổi hội thảo với chủ đề: “Biển Đông và những vấn đề thời sự nóng bỏng” do Việt Nam Quốc Dân Đảng tổ chức trên diễn đàn Paltalk vào Chủ Nhật ngày 17/10/2010. [Đọc Tiếp...]

Lễ Hội Mừng Quốc Khánh Trung Cộng 1/10 Thất Bại

Nhà cầm quyền đảng Cộng Sản Việt Nam là kẻ gian mượn lịch sử dân tộc làm lễ “1000 năm Thăng Long”. Thật ra họ đánh lừa người dân để làm lễ hội chúc mừng Quốc Khánh Trung Cộng kẻ thù đang xâm lược nước ta. Hành động tày trời này là hủy diệt văn hóa, thủ tiêu lịch sử để rước voi về dày mã tổ. Nhưng “thiên bất dung gian”. Trong khi CSVN hí hững chúc mừng thiên triều thì toàn dân bị nạn lũ lụt tại miền Trung, vụ nỗ tại sân vận động Mỹ Đình Hà Nội đã làm hỏng toàn bộ kế hoạch “cúng bái thiên triều” của bọn bán nước cầu vinh. Video dưới đây ghi lại vụ nỗ chết 4 người trong đó có 2 người Đức, 1 người Singapore và…. Cho đến nay sự việc nổ hai kho pháo không biết nguyên nhân…nhưng tất cả đều do cờ trời định đoạt. Buổi lễ “chào mừng Quốc Khánh Thiên Triều Trung Cộng” hoàn toàn thất bại. Video dưới đây ghi lại vụ nỗ ở sân Mỹ Đình.

Thiên bất dung gian

Tai nạn lũ lụt miền Trung từ 4-10/10/2010

Sau 6 ngày hoành hành bởi cơn lũ lụt dân miền Trung Việt Nam sống trong cảnh màn trời chiếu đất thê thảm chưa từng có, trong khi Cộng Đảng Việt Nam lại tổ chức ăn mừng 1000 Năm Thăng Long Lễ Hội chúc tết quốc khánh Trung Cộng, bỏ tiền ra mua phim Tần Thủy Hoàng kinh lý Hà Nội….Hình ảnh tang thương của dân nghèo bị nạn lụt từ ngày 04-10/10/2010, tin ngày hôm nay nạn lụt đã cướp mất 48 mạng sống. [Đọc Tiếp...]

Phim Lý Công Uản & Đại Lễ 1000 năm Thăng Long

Nỗi buồn và tủi nhục cho dân tộc khi đảng CSVN lộ nguyên cái mão tay sai cho Trung Cộng, hãy nhìn video dưới đây trong bộ phim Lý Công Uẩn bỏ hằng 100 tỉ đồng Việt Nam để đồng hóa dân tộc Việt Nam thành người Tàu…đây là nô lệ văn hóa.
http://www.youtube.com/watch?v=Um1TTzkamGs

Hội Chứng Một Ngàn..

Nhà văn Võ Thị Hảo trong nước viết về “Hội Chứng Một Ngàn” tức là những gì mà Cộng Sản Việt Nam lấy cớ làm lễ Kỷ Niệm 1000 năm Thăng Long để chúc mừng quốc khánh 1/10 của Trung Cộng. [Đọc Tiếp...]

1000 năm Thăng Long của Cộng Sản Việt Nam tổ chức làm gì?

Đảng Cộng Sản Việt Nam làm lễ hội 1000 năm Thăng Long làm gì để chúc mừng quốc khánh 1/10 của quan thầy Trung Cộng phơi bày bộ mặt làm tay sai khả ố nhất trong lịch sử:

Lễ Hội 1000 năm Thăng Long với những điều trông thấy…

Bình luận gia Lý Đại Nguyên viết về 1000 năm Thăng Long Lễ Hội do Cộng Sản Việt Nam tổ chức chúc mừng quốc khánh của Trung Cộng [Đọc Tiếp...]

Báo chí Thái Lan và Quốc Tế lên án Bangkok…..

Thái Lan ngày trước nơi cứu vớt hàng vạn người Việt tị nạn Cộng Sản tìm tự do nhân quyền…nay trở thành đồng tình đồng hội với  bè lũ độc tài Cộng Sản Việt Nam. Cớ sao mà thủ tướng Thái Lan “dõm” vậy, nhà vua Thái Lan mù rồi hay sao? Sự việc cấm đoán những người đến đất Thái để điều trần về nhân quyền tại Việt Nam mà không cấp Visa nhập cảnh thì quả thật hủ lậu và tệ hại…báo chí Thái Lan và Quốc Tế đồng loạt lên án chính phủ Thái Lan hiện nay… [Đọc Tiếp...]